Strona główna
O muzeumWirtualne zwiedzanieKalendarz wystaw i imprez EkspozycjeKonkursySzkołyZwiedzającyWydawnictwaLinkiKontakt

Invasion of Young Art

inwazja_logo1__w411h110.jpg

For information in English please scroll down this page.


Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje pierwszą edycję corocznego Konkursu pod patronatem:

Jerzego Buzka
eurodeputowanego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Adama Struzika
marszałka Województwa Mazowieckiego

na najlepsze prace dyplomowe 2012 roku w kategorii MALARSTWO uczelni artystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej pt.

Plock 2012 - Invasion of Young Art
10.11.2012 - 11.12.2012

Celem Konkursu jest przegląd malarstwa młodych twórców z różnych regionów Europy oraz promocja ich twórczości na rynku Sztuki.

Konkurs jest elementem większego Projektu w ramach którego Organizator planuje wystawę w swojej siedzibie w Płocku oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także cykl seminariów.

Oceną prac uczestniczących w Konkursie zajmie się międzynarodowa Kapituła składająca się z wybitnych znawców sztuki, której rolą będzie dopuszczenie prac na wystawę, a następnie wybór i przyznanie trzech równorzędnych nagród w wysokości 3000 euro.

Jesteśmy przekonani, że nasze szerokie doświadczenie w zakresie promocji i organizacji Sztuki wynikające z wieloletniej obecności na mapie polskich muzeów, w 2011 roku obchodziliśmy jubileusz 190 lat istnienia, jest gwarantem sprawnej realizacji Projektu. Dodatkowym atutem jest przyjazne Sztuce miasto Płock położone w centrum Polski, które będąc miejscem organizacji wielu dużych imprez kulturalnych ma również duże doświadczenie w tym zakresie.

W związku z powyższym, zwracamy się do władz uczelni z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i wskazanie prac malarskich, które zgodnie z Regulaminem wezmą udział w naszym Konkursie.

Jednocześnie informujemy, że koszty promocji, transportu i ubezpieczenia po wcześniejszym ustaleniu bierze na siebie Organizator - Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Leonard Sobieraj
Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Szczegóły w załączonym Regulaminie Konkursu i Formularzu Zgłoszeniowym
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udziela:

Beata Kamińska
0048 24 364-70-83
plock2012@muzeumplock.art.pl

Załączniki:

1. List do Rektora (PDF)
2. Regulamin Konkursu (PDF)
3. Zasady działania Kapituły (PDF)
4. Formularz Zgłoszeniowy - do uzupełnienia (Word)
5. Formularz Transportu Prac (Word)


English:

The Mazovian Museum in Plock organizes the first edition of the annual Competition under the patronage of:

Jerzy Buzek
MEP, President of the European Parliament in 2009-2012

Adam Struzik
Marshal of the Mazovian Voivodeship

For the best diploma projects in 2012 in the category PAINTING at art academies in one of the European Union's member states, entitled:

Plock 2012 - Invasion of Young Art
POLAND
10.11.2012 ? 11.12.2012

The goal of the Competition is to review the painting of young artists from different regions of Europe and promotion of their work on the Art market.

The Competition is an element of a larger Project, within which the Organizer is planning an exhibition in the Museum in Plock as well as in the European Commission in Brussels and a series of seminars.

An international Jury consisting of excellent art experts will carry out the evaluation of projects submitted to the Competition. Their role will include accepting projects for the Exhibition and selecting three projects that will be awarded 3000 euro each.

We are convinced that our broad experience in promotion and organization of Art, coming out of the long presence on the map of Polish museums (in 2011 we had our 190th anniversary) guarantees that the project will be professionally carried out. Plock is our additional strength - a city bound up with art, located in the centre of Poland, with experience in organizing large cultural events.

Therefore, I am kindly asking the academic authorities for supporting our initiative and indicating paintings, which, in accordance with the Regulations, will take part in our Competition.

Please also note that after prior consultation, the Organizer - Mazovian Museum in Plock, will cover the costs of promotion, transport and insurance.

Leonard Sobieraj
Director of the Mazovian Museum in Płock

Details can be found in the attached Regulations of the Competition and Application Form.

For any further clarification, please contact:

Piotr Dabrowski
0048 24 364 70 83
plock2012@muzeumplock.art.pl

Attachments:

1. Letter His Magnificence Rector (PDF)
2. Regulations of the Competition (PDF)
3. Competition's Jury - Working Principles (PDF)
4. Application Form - to complete (Word)
5. Transportation Application Form (Word)

Muzeum Mazowieckie w Płocku 2006

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt | Logotypy


logomazovia.jpg orl_kopia.jpg
"Polityka Cookies"